Nero CD DVD Speed

7.0.2.100

ตรวจสอบประสิทธิภาพที่แท้จริงของไดรฟ์ DVD ของคุณ

122.2k

ให้คะแนนแอป

ตอนนี้คุณจะได้รู้ประสิทธิภาพที่แท้จริงอย่างละเอียดของไดรฟ์ DVD และ CD ของคุณ

ด้วยโปรแกรมฟรีเล็ก ๆ นี้ คุณจะมีรายงานอย่างละเอียดของไดรฟ์ DVD และ CD ของคุณ เช่น อัตราการถ่ายโอนในหน่วยวินาที เวลาในการค้นหาไฟล์ การใช้งาน CPU และเวลาในการเร่ง และสุดท้ายเวลาในการหยุด

สะดวกมาก ๆ ที่จะเปรียบเทียบไดรฟ์ของคุณกับรายการไดรฟ์ต่าง ๆ ที่เคยถูกทดสอบ นี้ รายการของไดรฟ์ที่ถูกทดสอบ
Uptodown X